بایگانی دسته: کلیپ ها

دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) بسته هستند

بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

مقایسه ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

ویدئو کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی

منتشرشده در کلیپ ها, ویدئو | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی بسته هستند

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

منتشرشده در کلیپ ها, ویدئو | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

کلیپ میز کتاب اعتراضی نمایندگی دانمارک با موضوع نقض حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در دانمارک, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ میز کتاب اعتراضی نمایندگی دانمارک با موضوع نقض حقوق پیروان ادیان بسته هستند

کلیپ میز اعتراضی نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ میز اعتراضی نمایندگی دانمارک بسته هستند