همکاران ما

مسئول نمایندگی و امور مالی :  معصومه توکلی                                                         98 33 882 76 0046

masumetavakoli100640@gmail.com

قائم مقام  :  پوریا نخبه زعیم                                                                                  44 98 87 28 0045

 Pouria.zaim@gmail.com

به روز رسانی وبلاک :  سعید حسینی                                                                      02 34 882 76 0046

kafistt@gmail.com

آموزش : احمد هاشمی نژاد                                                                                 63 32 023 79 0046

                                                                                                        arash.hashemi220@gmail.com

هماهنگی جلسات : مهناز احمدی                                                           ahmadimahnaz1989@gmail.com                      

فراخوان : مهراب امیدی اسلامی                                                                           49 38 882 76 0046

mehrabomidieslami@gmail.com

منشی جلسات :  احسان حیاک                                                                               14 07 87 71 0045

                                                                                                        ehsanhayaks08@gmail.com

امور صدا :  محمد رضا کوچکی                                                                          17 87 204 72 0046

                                                                                                                                     sved586692@gmail.com

صدور اطلاعیه :   امید رمضانی                                                                          66 35 592 73 0046

.                                                                                                                                       r.omid173@gmail.com

ادمین جلسات :  محمد حاجی امیدی ، احمد هاشمی نژاد ،  پوریا نخبه زعیم  ، مهراب امیدی اسلامی 

                                                                                                                                                سایر اعضا : 

 محمد حاجی امیدی                                                                                             95 56 49 71 0045

 محسن سیاحی                                                                                                 13 35 026 79 0046

Mohsensayahi66@gmail.com

فاطمه ورمزیار                                                                                                 98 23 92 93 0047

                                                                                                                           fatemehvarmazyar@gmail.com  غزال معین هادی نژاد شیرازی                                                                             03 17 014 70 0046

 Ghazall.moein@Gmail.com